صحت واقعه غدیر از نظر تاریخ

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 13 دی 1398 | نظرات ( )

غـدیـر چـشـمـه اى است كه زلال اسلام ناب از آن مى جوشد هركس به این حقیقت اعتراف كند و جـان خویش , در زلال حقیقتش شستشو دهد, به پیشگاه باعظمت اسلام ناب بار مى یابد و آن كس كـه به هرعذر و بهانه , چشم از دیدن و گوش از شنیدن فرو بندد, جز صداى جرسى از دور نصیب نخواهد برد.
غـدیـر نخستین موقف و منزلى نیست كه پیامبراكرم (ص ) جانشین خود را به مردم شناسانده است آن گـرامى بارها به هر مناسبت با بیانهاى گونه گون و شیوه هاى مختلف این حقیقت را به مردم یـادآور شده وایشان را با رهبر آینده خود آشنا كرده است همه كسانى كه با حضرتش حشر و نشرى داشـتـنـد و از اتـفـاقـات حـكومت اسلامى بى خبر نبودند, مى دانستند كه على (ع ) خلیفه بلافصل پیامبر(ص ) و محبوبترین مردم ,و نزدیكترین اصحاب به رسول خداست .
خـلافـت مـسـاله اى نبود كه تا سال دهم هجرت مسكوت مانده باشد خلیفه پیامبر از همان روزى معلوم شد كه نبوت در مكه آشكار شد(1)
پـس از آن مـخـصـوصا در سالهاى بعد از هجرت به قدرى این مطلب تكرار شد كه تقریبا همه اهل مدینه با آن آشنا بودند همه حدیث منزلت, حدیث رایت  و حدیث طیر (2) را شنیده بودند حدیث ثقلین (3) مكرر بر آنها خوانده شده بود نزول آیاتى چون آیه مودت (4) آیـه مـبـاهـله (5) و آیه ولایت (6) باعث شده بود, خورشید شخصیت امیرالمؤمنین درخششى روزافزون داشته باشد.

بـا ایـن هـمـه حـدیـث غـدیر از شهرتى به سزا برخوردار است همه احادیثى كه در این زمینه وارد شده صحیح و مشهور و بعضى متواترند, ولى حدیث غدیر از مرز تواتر نیز گذشته است .
مرحوم علم الهدى سید مرتضى , در این باره مى فرماید:.
كـسـى كـه بـراى صـحـت ایـن خبر دلیل بخواهد, همانند كسى است كه براى صحت خبر غزوات وحالات معروف رسول خدا دلیل بخواهد و چنان است كه گویى در اصل حجة الوداع شك داردزیرا اینها همه از جهت شهرت در یك رتبه اند.
چرا كه همه علماى شیعه این حدیث را روایت كرده و اهل حدیث با اسناد خود آن را نقل نموده اند و مـورخان و سیره نویسان همان طور كه حوادث معروف را نقل مى كنند, بدون سندمخصوصى نسل در نـسـل از هـم روایـتش مى كنند و محدثان آن را در زمره احادیث صحیح درج كرده اند این خبر مزیتى دارد كه هیچ خبر دیگرى از آن برخوردار نیست چرا كه اخبار بر دوگونه اند:.
یك دسته اخبارى است كه به سند متصل نیاز ندارند, مانند خبر جنگ بدر و خیبر و جمل وصفین و همه وقایع معروفى كه مردم نسل در نسل بدون سند از آن آگاهند دسته دیگر اخبارى است كه به سند متصل نیاز دارند, مثل اخبارى كه در باب احكام شرعى وارد شده است .
خبر غدیر به هر دو صورت نقل شده است , یعنى در عین آنكه در كمال شهرت و از سندبى نیاز است , داراى سند متصل نیز مى باشد.
افـزون بـر اینكه اخبارى كه در باب احكام شرعى نقل شده همگى خبر واحد هستند, ولى خبرغدیر راویان فراوانى دارد (7)
مـا در این مقال بر آن نیستیم كه راویان حدیث غدیر را نام ببریم , چون نه مقام را گنجایش است و نـه حـاجـتى به آن هست مرحوم علامه امینى نام راویان این حدیث را به ترتیب زمان زندگى ذكر كـرده اسـت مـا بـه ذكر شمار راویان حدیث غدیر در هر قرن بسنده كرده , علاقه مندان را به كتاب ارزشمند الغدیرراهنمایى مى كنیم (8)
در میان اصحاب رسول خدا (ص ) 110 نفر
در میان تابعین 84 نفر
در میان علماى قرن دوم هجرى 56 نفر
در میان علماى قرن سوم هجرى 92 نفر
در میان علماى قرن چهارم هجرى 43 نفر
در میان علماى قرن پنجم هجرى 24 نفر
در میان علماى قرن ششم هجرى 20 نفر
در میان علماى قرن هفتم هجرى 21 نفر
در میان علماى قرن هشتم هجرى 18 نفر
در میان علماى قرن نهم هجرى 16 نفر
در میان علماى قرن دهم هجرى 14 نفر
در میان علماى قرن یازدهم هجرى 12 نفر
در میان علماى قرن دوازدهم هجرى 13 نفر
در میان علماى قرن سیزدهم هجرى 12 نفر
در میان علماى قرن چهاردهم هجرى 19 نفر
وهمو مى نویسد:.
ایـن حـدیـث را احـمد بن حنبل با چهل سند, ابن جریر طبرى با هفتاد و اندى سند, جزرى مقرى بـاهـشـتاد سند, ابن عقده با صد و پنج سند, ابوسعد مسعود سجستانى با 120 سند و ابوبكر جعابى با125 سند روایت كرده است (9)
ابـن حـجـر در كـتـاب صـواعـق نوشته است : (این حدیث را سى نفر صحابى از پیامبر اكرم (ص ) روایت كرده اند و بسیارى از اسناد آن صحیح یا حسن است ) (10)
ابن مغازلى در مناقب مى نویسد:.
حـدیث غدیر حدیث صحیحى است كه حدود صد نفر صحابى كه عشره مبشرة نیز از آن جمله است آن را از رسـول خـدا(ص ) روایـت كـرده انـد این حدیث ثابت است و ایرادى بر آن وارد نیست واین فضیلتى است كه فقط على (ع ) حائز آن شده و هیچ كس در این فضیلت با او شریك نیست (11)
سید بن طاوس از علماى امامیه در كتاب شریف اقبال الاعمال نوشته است :.
ابـوسـعـد مـسـعـودبـن نـاصـر سـجـستانى از علماى اهل سنت كتابى در هفده جز به نام الدرایه فى حدیث الولایه تالیف كرده و این حدیث را از صد و بیست صحابى نقل كرده است .
مـحـمدبن جریر طبرى در كتابى كه به نام الردعلى الحرقوصیه نوشته , حدیث ولایت را از هفتاد و پنج طریق روایت كرده است .
ابوالقاسم عبداللّه حسكانى در این باب كتاب مستقلى به نام دعاالهداة الى ادا حق الولاة تالیف نموده اسـت ابوالعباس احمد بن سعید بن عقده نیز كتابى به نام حدیث الولایه تالیف كرده و این حدیث را از صد و پنجاه طریق روایت كرده است وى پس از نقل عبارات راویان مى نویسد:.
هـمـه ایـن كتابها جز كتاب طبرى در كتابخانه من موجود است , مخصوصا كتاب ابن عقده كه در زمان حیات خودش (330 هجرى قمرى ) نسخه بردارى شده است (12)
طرفه آنكه از قرن دوم به بعد كه مرز مذاهب مشخص مى شود, هیچ یك از این راویان شیعه نیستند درمیان شیعیان نیز كمتر عالمى را مى توان یافت كه این حدیث را با اسناد مختلف نقل نكرده باشد.
اهـمـیـت حـدیـث غـدیـر بـه پـایه اى رسیده است كه بسیارى از دانشیان جهان اسلام , درباره آن كـتابهاى مستقل نگاشته اند به تحقیق علامه عالیقدر امینى در الغدیر, تا زمان ایشان بیست و شش كـتـاب مستقل توسط عالمان برجسته در اثبات تواتر حدیث غدیر یا تحقیق مفاد آن به رشته تحریر درآمده است (13)
ایـن قـضـیه آن چنان روشن و واضح و در نزد همگان مسلم بوده است كه اهل بیت (ع ) و معتقدان بـه ایـشـان بـه مـنـاسبت هاى مختلف بدان استدلال و احتجاج كرده اند در روایات به موارد زیادى بـرمـى خـوریـم كـه امـیرالمؤمنین (ع ) در طول سالهاى پس از وفات پیامبر اكرم (ص ) در مجالس مـختلف , اصحاب رسول خدا(ص ) را سوگند مى دادند كه آیا شما به خاطر ندارید رسول خدا(ص ) در روز غدیر فرمود: من كنت مولاه و ایشان سوگند مى خوردند كه آن را به خاطر دارند (14)
بـنـابـر آنـچـه گذشت , حدیث غدیر واقعیتى است كه دست تبهكار انكار از ساحت قدس آن كوتاه اسـت و چـنـد و چون تعداد انگشت شمارى از جاهلان عالم نما نمى تواند بر دامن كبریایش گردى بـنـشـاند, چه رسد كه خورشید روشن حقیقتش را بپوشاند از همین روست كه نویسنده دانشمند كتاب امام على (ع )عبدالفتاح عبدالمقصود مصرى , در ضمن تقریظ كتاب الغدیر مى نویسد:.
حدیث غدیر بدون شك , حقیقتى است كه دستخوش باطل نمى شود, فروزان و درخشان است ,چون روشـنـایـى روز و آن یكى از حقایق خروشنده الهام است كه از سینه پیامبر(ص ) پراكنده گشته تا ارزش دست پرورده , برادر و برگزیده خویش در میان امتش را معلوم كند (15)

پی نوشتها:

1- كـنزالعمال , ج 13, ص 114, حدیث 36371 و 129, حدیث 36407 و ص 131, حدیث 36419, و فرائدالسحطین , ج 1, ص 85, باب 16,حدیث 65.
2-  ر ك : فصل دوم :.
3-  ینابیع الموده , ص 39: پیامبر اكرم فرمود: من در میان شما دو چیز گرانبها به ارث مى گذارم : كـتـاب خـدا و عترتم را, این دو از هم جدانمى شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و شما اگر به این دو تمسك كنید هرگز گمراه نمى شوید.
4- سوره شورى , آیه 23.
5-  سوره آل عمران , آیه 61.
6- سوره مائده , آیه 55.
7- تلخیص الشافى , مجلد اول , ص 168.
8-  الغدیر, ج 1, ص 14 تا 151.
9-  الغدیر, ج 1, پاورقى ص 14.
10- الصواعق المحرقة , ص 188, حدیث 4.
11- ـ مناقب ابن مغازلى ص 27, حدیث 39.
12-  اقبال الاعمال , ص 453.
13- الغدیر, ج 1, ص 152 تا 158.
14- به زودى آدرس احادیث وارده در این باب ذكر خواهد شد.
15- الغدیر, مقدمه ج 6, ص (و , ز).

منبع: كتاب غدیر از دیدگاه اهل سنت، اثر مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

اثبات حدیث غدیر (قسمت سوم)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در پنجشنبه 25 مهر 1398 | نظرات ( )


در این بخش نكاتى را پیرامون اثبات حدیث غدیر بیان مى نماییم:

3 . راویان حدیث غدیر از تابعین
نكته دیگر این كه تعداد راویان حدیث غدیر از تابعین، چند برابر صحابه است. البتّه این امرى روشن است; زیرا افراد بسیارى از تابعین این حدیث شریف را از یك صحابى شنیده اند و این حدیث را براى تعداد زیادى از شاگردان خود نقل كرده اند. از این رو شمار علماى اهل تسنّن در قرون متمادى كه در زمره راویان حدیث غدیر به شمار مى آیند به صدها نفر مى رسد.

4 . اسناد حدیث غدیر
حدیث غدیر با سندهاى بسیارى نقل شده و فراتر از حدّ تواتر است. از این رو سندهاى این حدیث قابل شمارش نیست. سه شاهد بر این مطلب مى توان ارائه كرد:
نخست. كتاب هایى كه درباره سندهاى حدیث غدیر تألیف شده به حدّى زیاد است كه اگر بخواهیم به نام آن ها اشاره كرده و نگارندگان آن ها را ـ از علماى بزرگ گذشته ـ معرفى كنیم، سخن به درازا مى كشد و در این نوشتار نمى گنجد.
دوم. عدّه اى از نگارندگان بزرگ اهل تسنّن، با جمع آورى احادیث متواتر، كتاب هایى در این زمینه تألیف كرده اند كه «حدیث غدیر» نیز در بسیارى از آن تألیفات، به عنوان حدیثى متواتر ذكر شده است. براى نمونه به ذكر چند مورد اكتفا مى شود:
1 . جلال الدین عبدالرحمان سیوطى كه یكى از بزرگ ترین علماى اهل تسنن در قرن نهم و دهم و داراى تألیفات بسیارى است، چند كتاب جداگانه در احادیث متواتر تألیف نموده و «حدیث غدیر» را در آن ها آورده است.1
2 . مرتضى زبیدى، نویسنده كتاب تاج العروس كه از معتبرترین كتاب هاى لغوى است، یكى از تألیفاتش را به احادیث متواتر اختصاص داده و «حدیث غدیر» را در آن ذكر كرده است.2
3 . كتّانى نیز كتابى را در احادیث متواتره نگاشته و «حدیث غدیر» را در آن آورده است.3
4 . شیخ على متقى هندى، نگارنده كتاب كنز العمّال، كتاب ویژه اى در احادیث متواتر نگاشته و «حدیث غدیر» را در آن آورده است.

5 . ملاّ على قارى هروى نیز كتابى در خصوص احادیث متواتر تألیف نموده است و «حدیث غدیر» را در آن ذكر كرده است.
بنا بر این، «حدیث غدیر» در كتاب هایى كه به احادیث متواتر اختصاص دارد موجود است.
سوم. عدّه زیادى از محدّثان و حافظان بزرگ اهل تسنن به تواتر حدیث غدیر تصریح نموده اند كه براى نمونه به ذكر نام سه نفر از آنان اكتفا مى شود:
1 . شمس الدین ذهبى، با تعصّب شدیدى كه به عقاید اهل تسنّن دارد مى گوید: حدیث غدیر متواتر است و من یقین دارم كه رسول خدا صلى اللّه علیه وآله این سخن را فرموده است.4
2 . ابن كثیر دمشقى نیز در كتاب البدایة و النّهایه به تواتر «حدیث غدیر» اعتراف مى كند.5
3 . حافظ كبیر شمس الدین جَزَرى نیز در كتاب اَسنى المطالب فى مناقب علىّ بن ابى طالب علیهما السلام، به تواتر «حدیث غدیر» اعتراف مى نماید.6
البته ما در این جا فقط به چهار نكته اساسى اشاره كردیم كه هر كدام از آن ها به تألیف جداگانه اى نیاز دارد و از حوصله این نوشتار بیرون است.

1 . ر.ك: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: 195، النصائح الكافیه: 92، نفحات الأزهار: 8 / 319.
2 . ر.ك: ملحقات احقاق الحق: 23 / 10.
3 . نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: 194 حدیث 232.
4 . سیر اعلام النبلاء: 8 / 335.
5 . البدایة والنهایه: 5 / 213.
6 . أسنى المطالب فى مناقب على بن ابى طالب علیهما السلام: 3 و 4.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

اثبات حدیث غدیر ( قسمت اول)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در شنبه 16 شهریور 1398 | نظرات ( )


در این بخش نكاتى را پیرامون اثبات حدیث غدیر بیان مى نماییم:

1 . غدیر از دیدگاه قرآن
درباره واقعه غدیر و اهمیّت این روز، آیاتى از قرآن نازل شده است. پیش از خطبه غدیر این آیه نازل شد:
(یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ);1
اى پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، (به مردم) ابلاغ كن; و اگر چنین نكنى، رسالت خدا را انجام نداده اى.
آن گاه كه پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله خطبه را به پایان رساند، این آیه كریمه فرو فرستاده شد:
(اَلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ الاْسْلامَ دیناً);2
امروز دین شما را به حدّ كمال رسانده و نعمت را بر شما تمام كردم و آیین اسلام را برایتان برگزیدم.
هنگامى كه خطبه غدیر پایان یافت و مسأله بیعت با امیرمومنان على علیه السلام به طور جدّى مطرح شد، عربى درخواست عذاب نمود و این آیه درباره او نازل شد:
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع);3
درخواست كننده اى تقاضاى وقوع عذابى نمود.
خلاصه شأن نزول این آیه مباركه چنین است:
پس از آن كه واقعه غدیر پایان یافت، شخصى به نام «حارث بن نُعمان فهرى» نزد رسول خدا صلى اللّه علیه وآله آمد و با حالى آشفته به حضرتش چنین خطاب كرد: ما را به نماز گزاردن امر نمودى امتثال كردیم. دستور به پرداخت زكات فرمودى اطاعت كردیم و... و اكنون بازوى پسر عمویت را گرفته و او را به عنوان ولىّ و سرپرست بر ما نصب نمودى! آیا این دستور از پیش خود توست یا از خدا؟

پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله در پاسخ فرمود:
والّذی لا إله إلاّ هو، هذا من اللّه;
به خدایى كه جز او معبودى نیست سوگند! این فرمانى از جانب خداوند است.
حارث پشت كرد و به طرف مركب خود حركت كرد و مى گفت: خدایا! اگر آن چه محمّد مى گوید حق است، بارانى از سنگ هاى آسمانى بر ما ببار و یا عذاب دردناكى بر ما فرو فرست!
هنوز به مركبش نرسیده بود كه خداوند سنگى فرو فرستاد كه بر فرقش خورد و از دامنش بیرون گشت. در این هنگام خداوند این آیه را نازل فرمود:
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع * لِلْكافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ);4

درخواست كننده اى تقاضاى وقوع عذابى كرد. این عذاب براى كافران است و هیچ كس نمى تواند آن را دفع كند.5
این آیه و آیاتى دیگر، درباره واقعه غدیر خمّ است و هر یك از این آیه ها بحث مستقلّ و جداگانه اى را مى طلبد كه به فرصتى بیش از این نیازمند است; از این رو پژوهندگان را به منابع مربوط به این آیات ارجاع مى دهیم.

1 . سوره مائده: آیه 67.
2 . سوره مائده: آیه 3.
3 . سوره معارج: آیه 1.
4 . سوره معارج: آیات 1 و 2.
5 . تفسیر ثعلبى: 10 / 35، شواهد التنزیل: 2 / 381.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

اثبات حدیث غدیر (قسمت دوم)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در پنجشنبه 11 مهر 1398 | نظرات ( )


در این بخش نكاتى را پیرامون اثبات حدیث غدیر بیان مى نماییم:

2 . شمار راویان حدیث غدیر از صحابه
طبق تحقیقى كه انجام یافته است، بیش از یك صد و بیست مرد و زن صحابى به نقل حدیث غدیر پرداخته اند و محدثان اهل سنّت در كتاب هایشان با سلسله سندهاى خود حدیث غدیر را از این ها نقل كرده اند كه این روایت ها در كتاب هایى كه به طور مستقل در زمینه حدیث غدیر نوشته شده آمده اند.
در میان مورّخان و سیره نویسان، نسبت به شمار حاضران در روز غدیر و شنوندگان خطبه رسول خدا صلى اللّه علیه وآله اختلاف نظر است كه بنا بر برخى از اقوال، شمار حاضران در آن اجتماع، یك صد و بیست هزار نفر بوده است و واضح است كه با توجّه به این نقل، حدیث غدیر فقط از10001 حاضران، به ما رسیده است.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

چرا اهل سنّت حدیث غدیر را نقل نكرده اند؟ (قسمت دوم)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در سه شنبه 8 مرداد 1398 | نظرات ( )


اكنون اگر این حدیث را كه در مسند احمد از زید بن ارقم نقل شده است، با حدیثى كه در بخش پیشین از زید بن ارقم آوردیم  كه آن نیز در مسند احمد آمده بود ـ بسنجید، به خوبى درمى یابید كه در این نقل، از بیان ذیل حدیث كه همان جمله دعاى رسول خدا صلى اللّه علیه وآله در حقّ دوستان و نفرین آن بزرگوار بر دشمنان امیرالمومنین علیه السلام است خوددارى شده است، آن جا كه فرمود:
فمن كنت مولاه، فإنَّ علیّاً مولاه، اللهمّ عاد من عاداه ووال من والاه;
هر كه من مولا و سرپرست او هستم، پس على مولا و سرپرست اوست. خدایا! دشمن بدار هر كه با على دشمنى ورزد; و دوست بدار آن كه با او از در دوستى درآید.
در حالى كه همین جمله توسّط خود زید بن ارقم در كتاب مسند احمد ـ آن سان كه گذشت ـ موجود است.
جالب توجّه این كه احمد بن حنبل این دو حدیث را با فاصله چند صفحه آورده است; ولى زید بن ارقم در یك حدیث كلام رسول خدا صلى اللّه علیه وآله را به طور كامل بیان نمى كند و از نقل دعاى پایانى حدیث خوددارى مى نماید و در حدیث دیگر، كه براى شخص دیگرى بوده، حدیث را با دعاى پایانى آن نقل مى نماید.

البتّه ما به زودى متن دیگرى را از معجم كبیر طبرانى، خواهیم آورد كه زید بن ارقم این حدیث را به طور كامل و با دعاى پایانى آن براى شخص سومى بیان مى كند.
پیش از نقل روایت زید بن ارقم از معجم كبیر طبرانى، به كیفیّت نقل زیر نیز توجّه نمایید!
راوى مى گوید: به سعد بن ابى وَقّاص ـ كه یكى از راویان حدیث غدیر و از بزرگان صحابه به شمار مى رود، و به پندار اهل تسنّن یكى از ده نفرى است كه رسول خدا صلى اللّه علیه وآله مژده بهشت به آنان داده است! ـ گفتم: مى خواهم درباره مطلبى از تو سؤال نمایم; ولى از تو تقیّه مى كنم!(1)
سعد گفت: هر چه مى خواهى بپرس; زیرا من عموى تو هستم.
راوى گوید: گفتم: جایگاه رسول خدا صلى اللّه علیه وآله در میان شما در روز غدیر چگونه بود؟... .
سعد بن ابى وَقّاص شروع به نقل حدیث نمود.(2)
به شرایط حاكم بر مردم آن زمان درباره حدیث غدیر توجّه كنید! به راستى با چه مشكلات و سختى هایى این حدیث را از اصحاب رسول خدا صلى اللّه علیه وآله كه در آن واقعه حضور داشتند اخذ مى كردند. تا آن جا كه راوى مى گوید: مى خواهم مطلبى از تو بپرسم; ولى از تو تقیّه مى كنم!
در نقل دیگرى كه طبرانى در معجم كبیر نقل كرده است این گونه مى خوانیم. راوى مى گوید: عدّه اى در اطراف زید بن ارقم حلقه زده بودند. شخصى در بین آنان ایستاد و گفت: آیا زید در میان شماست؟
گفتند: آرى، این شخص زید بن ارقم است.
آن شخص گفت: اى زید! تو را به خدایى كه معبودى جز او نیست سوگند مى دهم! آیا از رسول خدا شنیدى كه درباره على فرمود:
مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلیٌّ مولاهُ، اللهمّ والِ مَنْ والاهُ وعادِ مَنْ عادَاهُ؟
زید گفت: آرى.
او پس از دریافت این پاسخ از جماعت دور شد.
گویا موقعیّت این گونه بوده است كه وقتى شخصى مى خواهد حقیقت قضیّه را دریابد، چاره اى ندارد جز این كه پرسش خود را با سوگند همراه نماید تا این كه زید بن ارقم به احترام سوگندى كه او را داده است! واقعه را همان گونه كه از پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله شنیده است بیان كند.
پی نوشتها:
1 . توجّه دارید كه چگونه حتّى خودشان از یك دیگر تقیّه مى كردند.
2 . كفایة الطّالب فى مناقب على بن ابى طالب علیه السلام: 62.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

چرا اهل سنّت حدیث غدیر را نقل نكرده اند؟ (قسمت اول)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 4 مرداد 1398 | نظرات ( )


در پاسخ این پرسش ناگزیریم اشاره اى گذرا به این مطلب بنماییم كه اگر پژوهش گر با انصاف و آزاداندیش به سندها و متن هاى «حدیث غدیر» توجّه نماید، به قراین بسیارى دست مى یابد كه انگیزه هاى عدم نقل و یا موانع نقل «حدیث غدیر» را به وضوح روشن مى سازد. ما براى نمونه با ارائه چند متن و با نقل هاى مختلف، به یكى از آن موانع اشاره مى كنیم.
یكى از راویان چنین مى گوید: ابن ابى اوفى بینایى خود را از دست داده بود. او را در راه رو خانه اش دیدم و درباره حدیثى از او پرسیدم.

گفت: به راستى كه شما مردم كوفه حالاتى دارید كه نمى توانیم برایتان احادیث را نقل نماییم.
گفتم: خداوند كارهایت را به سامان برساند! واقعیت آن است كه من از آن گروه نیستم و از طرف من مشكلى براى تو ایجاد نخواهد شد.
وقتى خاطرش از جانب من آسوده شد، گفت: كدام حدیث را مى خواهى براى تو نقل كنم؟
راوى گوید: گفتم: حدیث على علیه السلام در غدیر خم را... (1)
راوى دیگرى مى گوید: نزد زید بن ارقم رفتم و به او گفتم: دامادم از تو حدیثى در شأن على علیه السلام در روز غدیر خم براى من نقل كرده است. من دوست دارم آن حدیث را از خودت بشنوم.
زید بن ارقم در پاسخ گفت: شما مردم عراق حالاتى دارید كه مانع از نقل حدیث براى شما مى شود.
به او گفتم: از طرفِ من مشكلى براى تو ایجاد نخواهد شد.
وقتى از جانب من مطمئن شد، درخواست مرا پذیرفت و گفت: آرى، ما در جُحْفه بودیم... سپس واقعه را تا آخر نقل نمود.
به او گفتم: آیا رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:
اللهمّ والِ مَنْ والاهُ وعادِ مَن عاداهُ؟;
خدایا! دوست بدار هر كه او را دوست بدارد و دشمن باش با كسى كه با او دشمنى ورزد.
زید بن ارقم گفت: من آن چه را كه شنیدم به تو بازگو كردم. (2)

پی نوشتها:

1 . مناقب علىّ بن ابى طالب علیه السلام، ابن مغازلى: 16.
2 . مسند احمد: 4 / 368.
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

غدیر خم از دیدگاه 14 معصومین(ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ( )
اساس مذهب تشیع بر دو حدیث پایه گذارى شده است : یكى حدیث ثقلین(1) كه پیامبر اكرم (ص ) در كمتر از نود روز در چهار مكان آن را به مردم گوشزد كرد و دیگرى حدیث غدیر. ممكن است گفته شود،حدیث دوم ،مكمل حدیث اول است . سفارش بیش از حد پیامبر (ص ) درباره قرآن و عترت و نیز اصرار آن حضرت بر امامت و جانشینى بلافصل امیر مومنان (ع ) نمایانگر این حقیقت است كه حضرتش نگران آشوبى بود كه امت اسلامى بعد از آن حضرت ،با آن رو به رو مى شود.

اهمیت دادن به غدیر،اهمیت دادن به رسالت پیامبر گرامى اسلام است . ما در این قسمت ،واقعه غدیر را از زبان عارفان واقعى غدیر؛ یعنى امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین مورد مطالعه قرار دهیم .
1- حضرت رسول اكرم (ص):
شیخ صدوق در كتاب امانى روایتى از امام باقر (ع ) و آن حضرت از پدرش و از جدش نقل مى كند كه : روزى رسول اكرم (ص ) رو به امیر مومنان (ع ) كرد كرد و فرمود: اى على ،خداوند آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك را درباره ولایت تو، بر من نازل كرد، آنچه را كه به من امر شده از ولایت تو، اگر تبلیغ نكنم هر آینه عملم باطل است و كسى كه خدا را بدون ولایت نو ملاقات كند، بدرستى عملش باطل است . اى على ، من نمى گویم جز قول خدا را (2)

2- امیر مومنان على (ع):
سلیم بن قیس هلالى به بیعت امیر مومنان (ع ) با ابوبكر اشاره كرده مى گوید: ثم اقبل علیهم على فقال : یا معشر المسلمین و المهاجرین و الانصار انشدكم الله اسمعتن رسول الله یقول یوم غدیر خم كذا فلم یدع شیئا قاله عنه رسول الله الا ذكر هم ایاه قالو نعم(3)؛ اى مسلمانان و مهاجران و انصار،آیا نشنیدند كه رسول خدا (ص ) روز غدیر خم چنین و چنان فرمود. سپس تمام چیزهایى را كه پیامبر فرموده بود به مردم یادآورى كرد، همگى گفتند: بله
.
در این زمینه مى توان به احتیاجات امیرالمومنان على (ع ) اشاره كرد. از جمله استدلال آن حضرت براى ابوبكر كه فرمود: بر اساس حدیث پیامبر (ص ) در روز عید غدیر،آیا من مولاى تو و هر مسلمانى هستم یا تو؟ ابوبكر گفت : شما
(4)
و همچنین ابى الطفیل مى گوید: در روز شورا در خانه بودم و شنیدم كه على (ع ) گفت : آیا كسى غیر از من در میان شما هست كه پیامبر (ص ) به او گفته باشد: من كنت مولا فعلى مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه همگى گفتند: نه(5).

3- حضرت فاطمه زهرا(س):
ابن عقده در كتاب معروفش الولایه و شاگردش ابوبكر جعابى از محمد بن اسید روایت كرده كه از فاطمه زهرا سوال شد: آیا پیامبر (ص ) قبل از رحلتش درباره امامت امیر مومنان چیزى فرمود؟آن حضرت در جواب فرمود
:
و عجبنا انسیتم یوم غدیر خم(6)؛ عجبا آیا روز غدیر خم را فراموش كردید؟

از فاطمه بنت الرضا از فاطمه بنت الكاظم (حضرت معصومه (س)  از فاطمه بنت الصادق از فاطمه بنت الباقر از فاطمه بنت حسین از ام كلثوم دختر فاطمه بنت النبى اكرم (ص ) نقل شده كه پیامبر (ص ) در روز عید غدیر فرمود: من كنت مولاه فعلى مولاه (7)
4- امام حسن (ع):
از امام جعفر صادق (ع ) چنین روایت شده است : امام حسن (ع ) هنگامى كه مى خواست با معاویه موادعه كند رو به او كرده ، فرمود: امت مسلمان از پیامبر (ص ) شنیدند كه درباره پدرم فرمود: انه منى بمنزلة هارون من موسى . همچنین دیدند كه پیامبر (ص ) ایشان را در غدیر خم به عنوان امام نصب كرد.(8)

5- امام حسین (ع):
امام سلیم بن قیس در كتابش مى نویسد: امام حسین (ع ) قبل از مرگ معاویه ، خانه خدا را زیارت كرد. سپس بنى هاشم را جمع كرده ، فرمود: آیا مى دانید پیامبر اكرم (ص ) على (ع ) را در روز غدیر خم نصب كرد؟ همگى گفتند: بله (9)

6- امام زین العابدین (ع):
ابن اسحاق تاریخدان معروف مى گوید: به على بن حسین گفتم : من كنت مولاه فعلى مولاه یعنى چه ؟ حضرت فرمود: اخبرهم انه الامام بعده ؛به آنها خبر داد كه اوست امام بعد از خودش (10)

7- امام محمد باقر (ع):
ابان ابن تغلب مى گوید: از امام باقر (ع ) درباره گفته پیامبر من كنت مولاه فعلى مولاه پرسیدم ،آن حضرت در پاسخ فرمود: اى ابا سعید، پیامبر فرمود: امیر مومنان در میان مردم جایگزین من خواهد بود.(11)

8- امام جعفر صادق (ع):
زید شحام گوید: نزد امام صادق بودم ، مردى از معتزله ،از ایشان درباره سنت مى پرسید. حضرت در پاسخ فرمود: هر چیزى كه فرزند آدم به آن نیاز دارد (حكم آن ) در سنت خدا و پیامبر(ص ) وجود دارد و چنانچه سنت نبود،خداوند هرگز بر بندگان احتجاج نمى كرد. آن مرد پرسید: خداوند چگونه با چه چیزى بر ما احتجاج مى كند؟حضرت فرمود
:
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا و بدین وسیله ولایت را تمام گردانید و اگر سنت یا فریضه تمام نبود، خدا به آن احتجاج نمى كرد. (12)

9- امام موسى كاظم (ع):
عبدالرحمن بن حجاج از حضرت موسى بن جعفر علیه السلام درباره نماز در مسجد غدیر خم پرسید. آن حضرت در پاسخ فرمود: صل فیه فان فیه فضلا و قد كان ابى یامر بذلك(12) در آن نماز بخوان ، بدرستى كه در آن ، فضل فراوان وجود دارد و پدرم به آن امر كرد.

10- امام رضا (ع):
محمد بن ابى نصیر بزنطى مى گوید: خدمت امام رضا (ع ) بودم ، در حالى كه مجلس پر از جمعیت بود و با یكدیگر درباره غدیر گفتگو مى كردند، برخى از مردم این واقعه را منكر شدند، امام فرمود: پدرم از پدرش روایت كرد كه روز غدیر در همان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین ، سپس ‍ فرمود: اى ابى نصیر این ما كنت فاحضر یوم الغدیر هر كجا هستى در این روز نزد امیرالمومنان على (ع ) باش ‍ بدرستى كه در این روز، خداوند گناه شصت سال از مردان و زنان مومن و مسلم را مى آمرزد و آزاد مى كند از آتش دوزخ دو برابر آنچه كه در ماه رمضان آزاد مى كند... سپس فرمود
:
و الله الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائكة كل یوم عشر مرات

اگر مردم ارزش این دو روز را مى دانستند، هر آینه فرشتگان با آنان در هر روز ده مرتبه مصافحه مى كردند.(13)
11- امام جواد (ع):
ابن ابى عمیر از ابى جعفر ثانى (ع (در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چنین روایت كرد: پیامبر گرامى اسلام در ده مكان به خلافت اشاره كرده است . سپس آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چنین روایت كرده است . سپس آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نازل شد (14)
توضیح اینكه : این آیه شریفه در اول سوره مائده است و این سوره ، آخرین سوره اى است كه بر قلب نبى اكرم (ص ) نازل شده است . در این سوره آیه اكمال و آیه تبلیغ وجود دارد كه ناظر به واقعه غدیر است .

12- امام هادى (ع):
در كتاب ارشاد، كه زیارت امیر مومنان على (ع ) را از امام حسن عسكرى (ع ) و ایشان از پدرش نقل مى كند و مى گوید: امام جواد (ع ) در روز غدیر، حضرت على (ع ) را زیارت كرد و فرمود: اشهد انك المخصوص ‍ بمدحة الله المخلص لطاعة الله
...
شهادت مى دهم كه تو مخصوص مدح خدا و مخلص طاعت او مى باشى

سپس مى فرماید: خداوند حكم فرمود:
یا ایها الرسول ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالة و الله یعصمك من الناس

سپس فرمود: پیامبر، خطاب به مردم كرده و از آنها مى پرسد: آیا آنچه را كه بر عهده داشتم ، ابلاغ كردم ؟ همگى گفتند: بله ، سپس فرمود، خدایا گواه باش !
بعد از آن فرمود
:
الست اولى بلمومنین من انفسهم ؟ فقالوا بلى فاخذ بیدك و قال من كنت مولاه فهذا على مولاه ، اللهم و ال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله

آیا من نسبت به مومنان از خود آنها اولى تر نیستم ؟ گفتند: بله . پس از آن دست على (ع ) را گرفت و فرمود: هر آن كس كه من مولاى اویم على مولاى اوست.(15)
13- امام حسن عسكرى (ع):
از حسن بن ظریف نقل شده است كه او به امام حسن عسكرى (ع ) نامه نوشت كه گفته پیامبر من كنت مولاه فعلى مولاه یعنى چه ؟ حضرت در پاسخ فرمود
:
اراد بذلك جعله علما یعرف به حزب الله عند الفرقه ؛ خداوند اراده فرمود كه این جمله ، نشان و پرچمى باشد تا در هنگام اختلافها، حزب خداوند با آن شناخته شود
.
اسحاق بن اسماعیل نیشابورى مى گوید: حضرت حسین بن على (ع)  به ابراهیم چنین نوشت : خداوند متعال با منت و رحمت خویش ، واجبات را بر شما مقرر كرد، این كار به واسطه نیاز او نبود، بلكه رحمت او بود كه متوجه شما شد. هیچ معبودى جز او وجود ندارد، او چنان كرد تا ناپاك را از پاك جدا كند و اندرون شما را بیازماید تا به سوى رحمت او پیشى بگیرید و منازل شما در بهشت (بر اساس نتیجه امتحان ) معین شود. از این رو حج و عمره و اقامه نماز و پرداخت زكات و روزه و ولایت را بر شما واگذار كرد و درى را فرا راهتان قرار داد تا درهاى دیگر واجبات را باز كنید،كلیدى را براى یافتن راه خود قرار داد. اگر محمد و جانشیانان او از فرزندش نبود، شما مانند حیوانات سرگردان مى ماندید و هیچ واجبى از واجبات را فرا نمى گرفتید. مگر مى توان از غیر در، وارد مكانى شد. وقتى كه خداوند به واسطه تعیین اولیا پس از پیامبر منت خود را بر شما تمام كرد، فرمود
:
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا ؛ امروز دینتان را بر شما كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم ، راضى شدم كه اسلام دین شما باشد
.
سپس براى اولیاى خود بر گردن شما حقوقى را قرار داد و به شما دستور داد كه حقوق ایشان را ادا كنید تا به دنبال آن زنان و اموال و خوراك و آشامیدنیها بر شما حلال باشد و به واسطه آن بركت و رشد و ثروت را به شما بشناساند و اطاعت كنندگان شما را به واسطه غیبت بشناساند (16)

14- امام زمان (عج):
در دعاى ندبه كه ظاهرا منسوب به آن حضرت مى باشد چنین آمده است
:
فلما ایامه اقام ولیه على بن ابى طالب صلواتك علیهما و الهما هدیا اذ كان هو المنذر و لكل قوم هاد فقال و الملاء من كنت مولاه فعلى مولاه
...
هنگامى كه دوران عمر با بركت پیامبر(ص ) سپرى شد، وصى و جانشین خود على بن ابى طالب - كه رحمت تو بر تو و ایشان باد، براى هدایت امت ، برگماشت ، زیرا او منذر و هادى همه مردم بود (17)

پی نوشتها:

1- امانى شیخ صدوق ،مجلس 74،ص 400.
2- مجله ترائنا،شماره 4،سال پنجم به نقل از سلیم بن قیس ،ص 41
.
3- خصال شیخ صدوق ، ص 505، باب اربعین ، حدیث 30
.
 4- مالى شیخ صدوق ، ج 1 ص 342
.
5- اثبات الهداة ، ج 2، ص 112، حدیث 473 ؛ مناقب ابن شهر آشوب ،ج 3 ص
25 - 26.
6- اثبات الهداة ج 2 ص 112 ؛ احقاق الحق ، ج 16 ص 282
.
7- امالى شیخ صدوق ، ج 2، ص
171.
8- سلیم بن قیس ، ص 168
.
9- معانى الاخبار،ص 65 بحارالانوار،ج 37،ص 223

10- معانى الاخبار،ص 66
11- تفسیر برهان ج 1 ص 446
12- اصول كافى ج 4، ص 566.
13- شیخ طوسى ، تهذیب الاحكام ، ج 6، حدیث 52، مناقب ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 41
.
14- تفسیر قمى ، ج 1 ص 160
.
15- بحارالانوار، ج 100 ص 223
.
16- علل الشرایع ، ج 1، ص 249، باب 182، حدیث 66
.
17- مفاتیح الجنان ، مرحوم شیخ عباى قمى ، دعاى ندبه .

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری
ارسال شده در: نگاهی به حدیث غدیر ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic