معرفی كتاب آفتاب خلافت

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 29 آبان 1388 | نظرات ( )


سید سجاد حسین بن محمد حسین هندى (بارهوى , لاهورى ) م حدود 1340ق .
چاپ هند.
چاپ دیگر: نول كشور گیس پرینگ وركس , لاهورمین چهپا, لاهور (پاكستان ), سال 1327ق , 1909م .
رقعى , 76ص .


الذریعة ج 1ص 36ش 176و ج 2ص 231ش 914
طبقات أعلام الشیعة (قرن چهاردهم , نقباء البشر) ج 2ص 809ش 1318
أعیان الشیعة ج 7ص 185
این كتاب به صورت رد و جواب مولوى خلیل احمد در كتاب <هدایات الرشید و مطرقة الكرامة>است , و جوانب مختلف غدیر را جمع آورى نموده و از كتب عامه نیز شواهدى آورده , و در بعضى موارد كلام آنها را تشریح و نقد وبررسى نموده است .

بخشهاى كتاب چنین است :
مقدمه , سوال و جواب , واقعهء غدیر و جوانب آن از كتب عامه : كه اثبات خلافت امیرالمؤمنین (ع ) است , اسامى محدثین و علمایى از عامه كه نزول آیهء <یا ایها الرسول ...>را در غدیر آورده اند: كه نام بیست و دو نفر را آورده , عبارت كتاب <مدارج >و نقد آن , عبارت غزالى در كتابش <سر و العالمین >و نقد آن : كه در آخر آن نام نوزده نفر از علماى عامه راذكر مى نماید كه آیهء <و أنذر عشیرتك الاقربین >را در مورد امیرالمؤمنین (ع ) دانسته اند, اسامى كتب مورخین اروپایى در مورد غدیر: كه چهار نفر هستند, بیان اسماعیل (ابوالفداء) كه یكى از علماى عامه است در مورد غدیر, بیان مورخ اروپایى در مورد غدیر در كتاب <اپالوحى فرام محمد ایندوى قرآن >از <دیوینوت >و در آخر مطالبى با عنوان <بیمارى اسلام كانسخه >كه ظاهراً كلامى از مؤلف آمده است .


نكات قابل توجه :
در الذریعة ج 2و طبقات أعلام الشیعة و أعیان الشیعة نام این كتاب <اعجاز داودى >آمده است .
ولى در الذریعه ج 1و در چاپ كتاب همین نام <آفتاب خلافت >آمده است .
در هیچكدام از این دو مورد الذریعة اشاره اى به دیگرى ننموده و درج 2نام مؤلف را یادآور نشده است !

 

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب پاسداران حماسه غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در سه شنبه 24 شهریور 1388 | نظرات ( )

این كتاب اثر ارزشمندی از پرویز عباسى می باشد كه به زبان شیرین فارسی چاپ شده است. انتشارات نور فاطمه (س) آن را در سال 1406 قمری مصادف با سال 1364 هجری خورشیدی در قطع رقعی و در 328 صفحه به چاپ اول رسانده است.

این كتاب شامل اشعار و قصاید فارسى از شاعران جدید و قدیم درباره غدیر است .

این كتاب ظاهراً بنا به درخواست علامه امینى جمع آورى شده است

منبع: كتاب غدیردرآئینه كتاب با اندكی تصرف
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب بیان من كنت مولاه

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.comhttp://alimola.mihanblog.com


محسن بن حسین خزاعى (نیشابورى ) م قرن 5ق .
الفهرست (منتخب الدین ) ص 102ش 360
أمل الامل ج 2ص 228ش 685
جامع الرواة ج 2ص 42
ریاض العلماء ج 5ص 9
تعلیقة أمل الامل ش 685
مستدرك الوسائل ح 3ص 488
روضات الجنات ج 6ص 78
تنقیح المقال ج 3ص 54ش 10191
طبقات أعلام الشیعة (قرن پنجم ) ص 147
الذریعة ج 13ص 184ش 654
أعیان الشیعة ج 9ص 47
معجم رجال الحدیث ج 14ص 195ش 9887

نكات قابل توجه :
1- نام این كتاب در الذریعه <شرح حدیث من كنت مولاه >است , با اینكه از الفهرست (منتجب الدین ) نقل نموده , ودر الفهرست نام <بیان من كنت مولاه >را آورده است و بقیهء موارد نیز از همین مأخذ و با همین نام نقل نموده اند.
2- شیخ منتجب الدین در كتاب یاد شده , كتابهاى مؤلف را با سند خود از او نقل نموده است كه در نتیجه یكى ازكتبش همین كتاب است .

http://alimola.mihanblog.comhttp://alimola.mihanblog.com

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب، تالیف محمد انصاری
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 22 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com


1- معرفی كتاب اسرار غدیر:

نویسنده: محمد باقر بن محمد اسماعیل انصارى (زنجانى , خوئینى ).
نشر مولود كعبه , قم , چاپ اول , سال 1415ق , 1374ش .
وزیرى , 244ص .

این كتاب گزارشى تحلیلى از لحظه به لحظه ی واقعه غدیر خم و شامل ناگفته هایى از آن ماجراى و نیز تحقیقى درمحتواى خطبهء غدیر است و همچنین جوانب اجتماعى و سیاسى آن را مورد بررسى قرار داده است .
سه خصوصیت این كتاب عبارتنداز:

الف ـ تقدیم یك دورهء كامل از ماجراى غدیر با تمام جزئیات و به صورت یك داستان متسلسل كه تنظیم آن باجمع بندى دهها قطعهء تاریخى و حدیثى انجام شده است .
ب ـ تقدیم خطبهء غدیر به طور كامل و مقابلهء متن آن با هفت نسخه كه جلوه اى تازه به آن بخشیده است .

 

http://alimola.mihanblog.com


ج ـ تجزیه و تحلیل قسمتهاى مختلف واقعهء غدیر و نتیجه گیرى هاى اعتقادى از خطبهء غدیر.
كتاب پس از پیشگفتار شامل انگیزه و اهداف تألیف و نیز تقسیم بندى كتاب و بیان مدارك آن آغاز شده و در نه بخش است :
1 زمینهء واقعهء غدیر: الف ـ تصویرى از تشكل جامعهء اسلامى در دههء اول هجرى ب ـ جهات اهمیت خطبهء غدیر.
2 ترسیمى از صحنهء غدیر: الف ـ برنامه هاى قبل از خطبه ب ـ كیفیت خطابه و جزئیات خطبه ج ـ مراسم بعد ازخطبه .
3 شیاطین و منافقین در غدیر: الف ـ ابلیس و شیاطین در غدیر ب ـ منافقین در غدیر .

4 چكیده اى از محتواى خطبهء غدیر: الف ـ نكات شاخص در خطبه ب ـ سیرى گذرا و اجمالى در یازده بخش خطبه ج ـ تقسیم موضوعى مطالب خطبهء غدیر.
5 سند و متن خطبه غدیر: الف ـ سند خطبهء غدیر ب ـ متن خطبهء غدیر .
6 متن عربى خطبهء غدیر, مقابله شده با هفت نسخه .
7 نتیجه گیرى از خطبهء غدیر: الف ـ عصارهء خطبهء غدیر: <من كنت مولاه فعلى مولاه >ب ـ پایه هاى اعتقادى غدیردربارهء ولایت ج ـ ریشه هاى عقیدتى ـ عملى غدیر در ارتباط با ولایت د ـ بررسى دقیق درباره بیعت غدیر.
9 عید و جشن غدیر: الف ـ عید غدیر در لسان پیامبر و امامان (ع ) ب ـ جشن غدیر در آسمانها ج ـ تقارن وقایعى باروز غدیر د ـ عید غدیر را چگونه جشن بگیریم ؟
سماء رواة خبر غدیر خم (سجستانى ) = الدرایة فى حدیث الولایة (عربى , خطى )

 

2- معرفی كتاب آفتاب خلافت

سید سجاد حسین بن محمد حسین هندى (بارهوى , لاهورى ) م حدود 1340ق .
چاپ هند.
چاپ دیگر: نول كشور گیس پرینگ وركس , لاهورمین چهپا, لاهور (پاكستان ), سال 1327ق , 1909م .
رقعى , 76ص .

الذریعة ج 1ص 36ش 176و ج 2ص 231ش 914
طبقات أعلام الشیعة (قرن چهاردهم , نقباء البشر) ج 2ص 809ش 1318
أعیان الشیعة ج 7ص 185

این كتاب به صورت رد و جواب مولوى خلیل احمد در كتاب
<هدایات الرشید و مطرقة الكرامة>است , و جوانب مختلف غدیر را جمع آورى نموده و از كتب عامه نیز شواهدى آورده , و در بعضى موارد كلام آنها را تشریح و نقد وبررسى نموده است .

 

 

http://alimola.mihanblog.com


بخشهاى كتاب چنین است :
مقدمه , سوال و جواب , واقعهء غدیر و جوانب آن از كتب عامه : كه اثبات خلافت امیرالمؤمنین (ع ) است , اسامى محدثین و علمایى از عامه كه نزول آیه
<یا ایها الرسول ...>را در غدیر آورده اند: كه نام بیست و دو نفر را آورده , عبارت كتاب <مدارج >و نقد آن , عبارت غزالى در كتابش <سر و العالمین >و نقد آن : كه در آخر آن نام نوزده نفر از علماى عامه راذكر مى نماید كه آیه <و أنذر عشیرتك الاقربین >را در مورد امیرالمؤمنین (ع ) دانسته اند, اسامى كتب مورخین اروپایى در مورد غدیر: كه چهار نفر هستند, بیان اسماعیل (ابوالفداء) كه یكى از علماى عامه است در مورد غدیر, بیان مورخ اروپایى در مورد غدیر در كتاب <اپالوحى فرام محمد ایندوى قرآن >از <دیوینوت >و در آخر مطالبى با عنوان <بیمارى اسلام كانسخه >كه ظاهراً كلامى از مؤلف آمده است .
نكات قابل توجه :
در الذریعة ج 2و طبقات أعلام الشیعة و أعیان الشیعة نام این كتاب
<اعجاز داودى >آمده است .
ولى در الذریعه ج 1و در چاپ كتاب همین نام
<آفتاب خلافت >آمده است .
در هیچكدام از این دو مورد الذریعة اشاره اى به دیگرى ننموده و درج
دو نام مؤلف را یادآور نشده است !

 http://alimola.mihanblog.com

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب بحثى درباره حدیث تاریخى غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com

سید جمال الدین دین پرور.
انتشارات دارالفكر, قم .
جیبى , 32ص .
كتاب شامل بحثى در اسناد غدیر و داستان آن است .
نكته قابل توجه :

ك ك این كتاب به ضمیمهء كتاب <هزار و یك دلیل >چاپ شده است .
خوان و رنگ كن (قصه هاى پیامبران ), ج 6(زمانى ) = داستان غدیر(فارسى , چاپى )

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب، تالیف محمد انصاری

 http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
رقعى , 44 .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
رقعى , 47ص .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید: 1 <یا ایها الرسول ...>2 <الیوم الكملت لكم دینكم ...>3 <سئل سائل بعذاب واقع ...>, و در هر كدام به طرح اشكالات و جواب از آنها بحث در خود آیه و نیز آیات دیگرى در ضمن هر كدام از این سه آیه پرداخته است و بیشترجنبهء كلامى دارد. در چاپ دوم كتاب شعرى را از شاعرى متخلص به <سنا>آورده است .
نكتهء قابل توجه :
چاپ دوم كتاب همراه با كتابى در مبعث از جلال الدین همائى است , كه هر دو با هم با نام <مبعث و غدیر (اولین وآخرین پیام قرآن >چاپ شده اند و كتاب مبعث به عنوان بخش اول و با نام <مبحث بعثت >و كتاب غدیر به عنوان بخش دوم و با نام <مبحث غدیر خم >است .
در كتاب <الغدیر فى التراث الاسلامى >ص 197ش 105از این كتاب با نام <غدیر خم از نظر قرآن >یاد نموده است .

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب، تالیف محمد انصاری
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

معرفی كتاب الایضاح و التبصیر فى فضل یوم الغدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com

هبة الله بن موسى شیرازى (المؤید فى الدین , داعى الدعاة) م 470ق .
فهرست كتب اسماعیلیه (ایوانف ) ش ا 2167

نكته قابل توجه :
1- نسخه اى از این كتاب در كتابخانهء الجمعیة الاسماعیلیة (كراچى ) موجود است .
2- مؤلف كتابى در حالات خود تألیف نموده كه در قاهره به چاپ رسیده , و نیز دیوانش با مقدمه محمد كامل ].حسین در قاهره به چاپ رسیده است , ولى این كتاب پیدا نشد.

منبع: كتاب غدیر در آیینه كتاب، تالیف محمد انصاری

 http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: غدیر در آیینه كتاب ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic